Ogrody w Polsce

Ogrody w Polsce

Sztuka ogrodów w Polsce ma bogatą tradycję. Pod względem stylowym 215 odpowiadają one na ogól cechom ogrodów zakładanych w przodujących ośrodkach twórczości ogrodowej z kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, zwłaszcza we Włoszech, Francji oraz Anglii. Niezależnie od tego polski nurt sztuki ogrodowej wykazuje wiele cech odrębnych. Wynika to po części z kultury i obyczajów polskich, jak również z miejscowych warunków środowiska przyrodniczo-geograficznego, określonych możliwości w za­kresie tworzywa roślinnego i charakterystycznego, przeważnie nizinnego, krajobrazu polskiego. Każda nowa forma ogrodu podlegała niejako proce­sowi rodzimej weryfikacji i swoistej adaptacji i tylko takie ogrody wytrzy­mywały próbę nie tylko czasu, potrzeb i smaku artystycznego, ale przede wszystkim próbę środowiska naturalnego, wzbogacając dorobek kulturalny kraju i pomnażając zasoby europejskiej sztuki ogrodowej.