Źródła do historii ogrodów średniowiecznych

Źródła do historii ogrodów średniowiecznych

Mało wiadomo na temat sztuki ogrodowej średniowiecza. Jedną z przy­czyn tego niedostatku wiedzy jest efemeryczność dzieł, z drugiej strony podstawowe materiały dokumentalne: rachunki, opisy literackie, dokumenty ikonograficzne i ślady w terenie niewiele pomagają w badaniach nad tym okresem.Rachunki, będące podstawowymi przekazami, nie dają pojęcia o wyglą­dzie ówczesnych ogrodów, literackie opisy ubarwione wyobraźnią pisarzy trzeba interpretować z największą ostrożnością, materiał ikonograficzny zaś miniatury, rysunki, malarstwo, tkaniny pojawia się dopiero w wieku XV. Zawarte w nim informacje są fragmentaryczne, technika sprawiała artystom jeszcze zbyt wiele trudności, by mogli odtworzyć duże przestrze­nie i głębokie perspektywy. Początkowo przedstawiali tylko bardzo nie­wielkie fragmenty ogrodów lub parków i należy domyślać się, że te przedstawienia naiwne z powodu ubóstwa środków ekspresji nie odpowiadały rzeczywistości. Porównanie rachunków za prace i wyników badań terenowych pozwala powziąć przekonanie, że w średniowieczu istniała wielka rozmaitość ogrodów i że niektóre z nich miaty monumental­ną skalę.Dwa dzieła z XIII wieku przynoszą interesujące informacje na ten temat.